×
Šta prituzba treba da sadrži?
 

Vaša pritužba treba da bude napisana čitko i da sadrži:

- naziv organa na čiji se rad odnosi;

- opis povrede ljudskih prava i sloboda;

- činjenice i dokaze koji potkrepljuju pritužbu;

- podatke o tome koja su pravna sredstva iskorišćena;

- ime i adresu podnosioca;

- naznaku o tome da li ste saglasni da se Vaše ime otkrije u postupku, odnosno javnosti.

 

Ukoliko se pritužba podnosi preko punomoćnika, potrebno je priložiti odgovarajuće ovjereno punomoćje odnosno ovlašćenje

 

Ukoliko Vaša pritužba ne sadrži sve potrebne podatke Zaštitnik će zatražiti da je dopunite.

 

Pritužba se može podnijeti Zaštitniku u roku od šest mjeseci od dana saznanja za učinjenu povredu ljudskih prava i sloboda, odnosno u roku od jedne godine od dana učinjene povrede.

 

Izuzetno, Zaštitnik može postupati i po isteku ovog roka, ako ocijeni da značaj slučaja to zahtijeva.

 

Podnošenje pritužbe Zaštitniku ne sprječava Vas da koristite redovne zakonske procedure radi ostvarivanja Vašeg prava pred nadležnim sudom, odnosno organom uprave niti prekida rokove utvrđene u zakonu za podnošenje tužbe, prigovora, žalbe, zahtjeva ili drugih pravnih sredstava pred sudovima ili organima uprave.