×
Национални превентивни механизам (НПМ)
 

Заштитник врши послове националног превентивног механизма за заштиту лица лишених слободе од мучења и других облика суровог, нечовϳечног или понижаваϳућег поступања или кажњавања (у даљем тексту: послови превенциϳе тортуре), у складу са  Законом о Заштитнику људских права и слобода Црне Горе (у даљем тексту Закон о Заштитнику) и Опционим протоколом уз Конвенциϳу против тортуре и других сурових, нељудских или понижаваϳућих казни или поступака.

 

Ради вршења одређених послова превенциϳе тортуре за коϳе су неопходна посебна специϳалистичка знања Заштитник образуϳе радно тиϳело од стручњака из одговараϳућих области.

 

Актом о образовању радног тиϳела утврђуϳу се задаци и начин његовог рада.

 

Послови превенциϳе тортуре су:

- обилазак органа, установа или организациϳа у коϳима се налазе или би се могла налазити лица лишена слободе или лица коϳима ϳе ограничено кретање, ради повећања степена њихове заштите од мучења и других облика суровог, нечовϳечног или понижаваϳућег поступања или кажњавања;

- давање препорука надлежним органима, установама и организациϳама ради побољшања поступања према лицима лишеним слободе и услова у коϳима се налазе, односно спрϳечавања мучења и других облика суровог, нечовϳечног или понижаваϳућег поступања или кажњавања;

- давање мишљења на приϳедлоге закона и друге прописе ради заштите и унапрϳеђења људских права и слобода лица лишених слободе и лица коϳима ϳе ограничено кретање;

- сарадња са Поткомитетом Уϳедињених нациϳа за превенциϳу тортуре и других сурових, нељудских или понижаваϳућих казни или поступака и другим тиϳелима;

 

Лицима лишеним слободе сматраϳу се лица коϳима ϳе одређено било какво задржавање, притварање, затварање или смϳештаϳ под надзором органа и коϳа то мϳесто не смиϳу напустити по своϳоϳ вољи.

 

У вршењу послова превенциϳе тортуре, Заштитник, замϳеник Заштитника, као и главни савϳетник Заштитника, савϳетник Заштитника и члан радног тиϳела кога Заштитник овласти имаϳу право:

- да без претходне наϳаве обилазе органе, установе и организациϳе и прегледаϳу просториϳе у коϳима се налазе или би се могла налазити лица лишена слободе;

- на приступ подацима о: органима, установама и организациϳама у коϳима се налазе лица лишена слободе; броϳу лица лишених слободе у органу, установи или организациϳи коϳу обилазе и о поступању са лицима лишеним слободе;

- да без присуства службеног лица разговараϳу са лицима лишеним слободе и другим лицима коϳа могу да даϳу одговараϳуће информациϳе у вези са сумњом да се крше људска права у органу, установи илл организациϳи коϳу обилазе.

 

Старϳешина, односно лице коϳе руководи органом, установом и организациϳом у коϳима се налазе или би се могла налазити лица лишена слободе дужни су да :

 

-омогуће несметан обилазак и преглед просториϳа у коϳима се налазе или би се могла налазити лица лишена слободе, као и разговор са лицима лишеним слободе и другим лицима коϳа могу да даϳу одговараϳуће информациϳе у вези са сумњом да се крше људска права, без присуства службеног лица;

- ставе на располагање податке о органима, установама и организациϳама у коϳима се налазе лица лишена слободе; броϳу лица лишених слободе у органу, установи или организациϳи коϳу обилазе и о поступању са лицима лишеним слободе и омогуће непосредан увид у службене списе и документе коϳи садрже те податке.

 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me