×
Чиме се ϳос бави Заштитник?
 

-Заштитник може дати инициϳативу за доношење закона, других прописа и општих аката ради усаглашавања са међународно признатим стандардима у области људских права и слобода.

 Орган коϳем ϳе подниϳета инициϳатива дужан ϳе да се о њоϳ изϳасни.

 

-Уколико сматра да ϳе то потребно ради заштите и унапрϳеђења људских права и слобода, Заштитник даϳе мишљење на предлог закона, другог прописа или општег акта.

 

-Заштитник може да покрене поступак пред Уставним судом Црне Горе за оцϳену сагласности закона са Уставом и потврђеним и обϳављеним међународним уговорима, односно сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

 

-Заштитник у вршењу своϳе функциϳе дϳелуϳе на начин што: указуϳе, упозорава, критикуϳе, предлаже или препоручуϳе.

 

-На захтϳев органа, Заштитник може дати мишљење о заштити и унапрϳеђењу људских права и слобода.

 

-Zaštitnik se bavi i opštim pitanjima od značaja za zaštitu i unaprjeđenje ljudskih prava i sloboda i sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave ljudskim pravima i slobodama. 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me