×
Шта ради Заштитник када установи да ϳе дошло до повреде људских права?
 

Након завршетка испитивања повреде људских права и слобода Заштитник даϳе мишљење о томе да ли ϳе и на коϳи начин дошло до повреде људских права и слобода.

 

Кад Заштитник утврди да ϳе дошло до повреде људских права и слобода, мишљење садржи и препоруку о томе шта треба предузети да би се повреда отклонила, као и рок за њено отклањање.

 

Старϳешина, односно лице коϳе руководи органом на чиϳи рад се препорука односи обавезан ϳе да, у остављеном року, достави извϳештаϳ о предузетим радњама за извршење препоруке.

 

Уколико орган или други субϳект не поступи по препоруци у одређеном року, Заштитник може упознати непосредно виши орган, подниϳети посебан извϳештаϳ или обавиϳестити ϳавност.

 

О резултатима испитивања повреде људских права и слобода Заштитник обавϳештава подносиоца притужбе достављањем мишљења.

 

Заштитник може надлежном органу да поднесе инициϳативу за покретање дисциплинског поступка, односно поступка за разрϳешење лица чиϳим ϳе радом или непоступањем учињена повреда људских права и слобода.

 

За прекршаϳе прописане Законом о Заштитнику људских права и слобода Црне Горе и Законом о забрани дискриминациϳе Заштитник може подниϳети захтϳев за покретање прекршаϳног поступка.

 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me