×
Ko se može obratiti Zaštitniku i na koji način?
 

Zaštitniku se pritužbom može obratiti svako ko smatra da su aktom, radnjom ili nepostupanjem državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi) povrijeđena njegova prava ili slobode zajemčena Ustavom, zakonom, ratifikovanim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

 

Pritužba se podnosi u pisanoj formi na obrascu Zaštitnika ili u obliku podneska koji je razumljiv i sadrži potrebne podatke propisane zakonom, kao i usmeno na zapisnik.

 

Pritužba koja se odnosi na diskriminaciju  sadrži i osnov diskriminacije.

 

Pritužba mora biti potpisana od strane podnosioca pritužbe ili njegovog zastupnika, a može se koristiti i elektronski potpis, u skladu sa zakonom.

 

Ako pritužbu podnosi pravno lice ili grupa pojedinaca, potpisuje je lice ovlašćeno za zastupanje tog pravnog lica ili grupe pojedinaca.

 

Usmena pritužba podnosi se na zapisnik koji sačinjava službenik Zaštitnika ili na obrascu Zaštitnika uz stručnu pomoć službenika.

 

Pritužba se može podnijeti i preko poslanika/ce, kao i organizacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava i sloboda.

 

Ukoliko pritužbu podnosi drugo lice, potrebno je da priloži saglasnost, odnosno ovlašćenje lica u čije ime podnosi pritužbu, osim kada pritužbu podnosi lice ovlašćeno zakonom.

 

Ako se radi o povredi prava djeteta, pritužbu može podnijeti njegov roditelj, odnosno staratelj ili zakonski zastupnik.

 Ukoliko je pravo djeteta povrijeđeno od strane roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika, pritužbu može podnijeti organizacija ili organ koji se bavi zaštitom prava djeteta.

 

Pritužbu zbog diskriminacije mogu podnijeti i organizacije ili pojedinci koji se bave zaštitom ljudskih prava, uz saglasnost diskriminisanog lica ili grupe lica.

 

Lice lišeno slobode ima pravo da ponese pritužbu u zapečaćenoj koverti.

 

Ovlašćeno lice organa, organizacije i ustanove u kojem boravi lice lišeno slobode dužno je da pritužbu ili drugo pismeno tog lica, neotvoreno i nepročitano, odmah dostavi Zaštitniku.

 

-Postupak pred Zaštitnikom je besplatan i povjerljiv.

 

Osoba koja podnosi pritužbu ili učestvuje u postupku ne može zbog toga biti pozvana na odgovornost niti dovedena u nepovoljniji položaj.

 

-Osim postupanja po pritužbi Zaštitnik ispituje povrede ljudskih prava i sloboda po sopstvenoj inicijativi, kad sazna da su aktom, radnjom ili nepostupanjem organa povrijeđena ljudska prava i slobode.

 

Za postupanje po sopstvenoj inicijativi neophodna je saglasnost oštećenog, osim ako se radi o povredi prava neodređenog broja lica.