×
O instituciji
 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman) je nezavisna i samostalna institucija, čiji je zadatak da preduzima mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kad su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja kao i mjere za sprječavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i mjere za zaštitu od diskriminacije.

 

Pored ove funkcije Zaštitnik ima i širu misiju, a to je stvaranje svijesti o potrebi vladavine prava; o potpunoj i dosljednoj zaštiti sloboda i prava građana i uopšte, stvaranja pravne sigurnosti građana; zakonitog i nepristrasnog rada svih državnih organa, pred kojima građani ostvaruju svoja prava, slobode, obaveze i pravne interese.

 

Ljudskim pravima se smatraju ne samo prava garantovana Ustavom i zakonima, već i prava garantovana ratifikovanim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

 

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ustanovljena je posebnim Zakonom, koji je donijela Skupština Crne Gore, 10. jula 2003. godine. Zaštitnik vrši svoju funkciju na osnovu Ustava i zakona i u svom radu se pridržava načela pravde i pravičnosti.

 

Zaštitnik ima zamjenike za četiri oblasti.

 

U okviru Institucije postoji Služba Zaštitnika, koja vrši stručno-istraživačke, administrativno-tehničke i pomoćne poslove za potrebe Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kao jedinstvena organizaciona cjelina.

 

Stručno-istraživački poslovi vrše se u okviru četiri osnovne grupe poslova:

Prva osnovna grupa poslova – opšta nadležnost, koja obuhvata zaštitu ljudskih prava i sloboda u oblasti sistema državne uprave i lokalne samouprave,

Druga osnovna grupa poslova – oblast dječjih prava, prava mladih i socijalnog staranja,

Treća osnovna grupa poslova – nacionalni preventivni mehanizam, zaštita od torture i pravo na suđenje u razumnom roku,

Četvrta osnovna grupa poslova – institucionalni mehanizam za zaštitu od diskriminacije, manjinska prava i rodna ravnopravnost.

 

Članstvo u međunarodnim tijelima i mrežama: 

 

-Asocijacija mediteranskih ombudsmana /AOM/

 

-Evropski Institut ombudsmana /EOI/

 

-Mreža ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope /CRONSEE/

 

-Evropska mreža ombudsmana za djecu /ENOC/

 

-Evropska mreža tijela za jednakost /EQUINET/

 

-Mreža tijela za jednakost /ECRI/

 

-Mreža NPM Jugoistočne Evrope

 

-Regionalna mreža ombudsmana Zapadnog Balkana

 

-Institucija je akreditovana  B statusom kod Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava /Global Alliance of National Human Rights Institutions / (GAHRI).