Mišljenja sa preporukom

 
Glavni grad Podgorica

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje 

 Javna uprava    2018

Ministarstvo prosvjete

Prvao na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Diskriminacija po osnovu invaliditeta u ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2018

OŠ "Orjenski bataljon", Ministarstvo prosvjete, Centar za socijalni rad, Dom Mladost

Pravo na obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

 Dječja prava    2018

Ministarstvo prosvjete

Prvao na obrazovanje (prevoz učenika)

 Dječja prava    2018

Centar za socijalni rad Podgorica

Pravo iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2018

Uprava za nekretnine Crne Gore, Uprava za nekretnine -PJ Berane

Pravo na službenu upotrebu jezika i pisma

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad Bijelo Polje i Centar bezbjednosti BP

Pravo na djelotvornu zaštitu od nasilja u porodici

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad za Glavni grad i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi

Pravo na poštovanje porodičnog života

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo prosvjete

Pravo na obrazovanje 

 Dječja prava    2018

Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, Klinički centar

Diskriminacija u ostvarivanju prava na uvećanje zarade

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo odbrane

Pravo na rad i iz radnog odnosa

 Javna uprava    2018

Predsjednik Opštine Ulcinj

Pravo na mirno uživanje imovine

 Javna uprava    2018

Uprava za nekretnine

Pravo na pravedno, efikasno i brzo odlučivanje

 Javna uprava    2018

Uprava za nekretnine - Područna jedinica Podgorica

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku

 Javna uprava    2018

Predsjednik Opštine Kotor i Komisija za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika, Ko

Pravo na donošenje odluke  razumnom roku

 Javna uprava    2018

 
 

"Dani Zaštitnika" u Kolašinu

Predstavnici institucije Zaštitnka ljudskih prava i sloboda u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“ boravili su u Kolašinu 11 i 12. jula gdje su razgovarali sa građanima   ...  

Završni trening projekta za nadzor nad sektorom bezbjednosti

Trening za zaposlene u instituciji Ombudsmana s akcentom na temi- ljudska prava, rod i sektor bezbjednosti, održan je 11. i 12. jula u Kolašinu. Trening je organizovan u okviru projekta   ...  

Nacionalna konferencija „Fukcionisanje sistema krivičnih sankcija“

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, ukazao je na neophodnost ulaganja u materijalne uslove i zapošljavanje dovoljnog broja službenika u cilju   ...