Mišljenja sa preporukom

 
Uprava za nekretnine

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje pred organima vlasti u razumnom roku

 Javna uprava    2017

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije opštine Plav

Pravo na uživanje imovine

 Javna uprava    2017

Komunalna policija - Opština Bijelo Polje

Pravo na zdravu životnu sredinu - zaštita od buke

 Javna uprava    2017

Komunalna policija - Glavni grad Podgorica

Pravo na zdravu životnu sredinu - zaštita od buke

 Javna uprava    2017

Uprava za nekretnine PJ KL, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Ministarstvo finansija

Pravo na pravičnu naknadu za eksproprisane nepokretnosti

 Javna uprava    2017

Скупштина Црне Горе, Влада Црне Горе, Врховни суд Црне Горе

Забрана дискриминације по основу употребе писма

 Diskriminacija    2017

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

Zabrana diskriminacije po osnovu upotrebe pisma

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo finansija u Vladi Crne Gore

Diskriminacija po osnovu pola u ostvarivanju prava na jednaku naknadu za rad jednake vrijednosti

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravo na blagovremeno odlučivanje u upravnom postupku

 Javna uprava    2017

Skupštini opštine Kotor, Skupštini opštine Tivat, Skupštini opštine Budva i Skupštini opštine Herceg Novi

Pozitivne mjere za zaštitu od diskriminacije

 Diskriminacija    2017

Uprava policije i Više džavno tužilaštvo

Diskriminacija po osnovu rasne pripadnosti i govor mržnje putem interneta

 Diskriminacija    2017

Uprava policije i Vrhovno državno tužiloaštvo

Diskriminacija po osnovu rasne pripadnosti i govor mržnje putem interneta

 Diskriminacija    2017

Osnovni sud u Podgorici

Pravo na pravično suđenje u razumnom roku

 Dječja prava    2017

Ministrastvo zdravlja i JU Dom zdravlja Podgorica

Pravo na zdravstvenu zaštitu

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

Pravo na blagovremenu zaštitu u postupku lišenja poslovne sposobnosti

 Diskriminacija    2017

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Diskriminaciju po osnovu godina života

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo finansija

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje

 Javna uprava    2017

Centar za socijalni rad u Baru

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

 Diskriminacija    2017

 
 
 NPM 

Sastanak sa ekspertima CPT-ja

Eksperti Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja (CPT) razgovarali su sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore,   ...  

Najava: "Dani Zaštitnika" u Herceg Novom

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Herceg Novom 19. i 20. oktobra u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tom   ...