×
 

Sastanak sa predstavnicima civilnog sektora

 

Savjetnice Zaštitnika Marijana Sinđić i Mirjana Radović održale su 21.12.2018. godine sastanak sa predstavnicima zainteresovanih nevladinih organizacija, povodom izrade Plana obilazaka Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) za 2019. godinu.

 Sastanku su pristustvovali Zoran Vujičić u ime NVO Građanska alijansa, Jovan Bojović iz NVO Juventas i Vladimir Pavićević kao predstavnik NVO Ruka ruci.

Gospodin Vujičić je predložio da predmet pažnje NPM-a u narednoj godini bude i primjena ovlašćenja od strane komunalne policije, koja, između ostalog, može da liši slobode učinioca prekšaja ili drugog kažnjivog djela. Takođe, ukazao je na potrebu da  predmet posebnog praćenja budu ustanove Komanski most, kao i Specijalna bolnica za psihijatriju, kako u vezi sa materijalnim uslovima boravka, tako i u vezi sa tretmanom lica.

Konačno, predložio je da se u narednoj godini Planom predvidi obilazak policijske stanice u Ulcinju, imajući u vidu loše materijalne uslove u prostorijama za zadržavanje kako je opisano u izvještaju za 2016. Godinu. On je skrenuo pažnju i na činjenicu da se mora uzeti u obzir da sve prostorije za zadržavanje u policijskim stanicama moraju raspolagati prostorom za šetnju zadržanih lica.

Gospodin Bojović se saglasio sa iznijetim predlozima i dodao da Juventas predlaže da se u narednoj godini dodatno izradi poseban-tematski izvještaj o materijalnim uslovima, kao i tretmanu lica koja borave u Istražnom zatvoru, a koje dodatno štiti pretpostavka nevinosti.

Izvšni direktor NVO Ruka ruci, Vladimir Pavićević  ukazao je na konkretne primjere loših materijalnih uslova u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, za koje je predložio da budu predmet posebne pažnje NPM-a.