×
 

Predavanje na Školi ljudskih prava osoba sa invaliditetom

Zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost, Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović, bili su predavači polaznicima druge generacije Škole ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem'' (Participation with Decisions – PWDs) od 31. januara do 04. februara. Cilj programa je povećanje nivoa poštovanja ljudskog dostojanstva, različitosti i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, podizanje svijesti o njihovim mogućnostima kao i poboljše dalje integracije u društvu.

Zamjenik je govorio na teme „Uvod u ljudska prava i istorijat razvoja ljudskih prava '' i „Sudska zaštita ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Evropskim sudom za ljudska prava''.  Savjetnica Krsmanović imala je izlagaje o antidiskriminaciji i institucionalnim mehanizmima za zaštitu od diskriminacije, s posebnim naglaskom na ulogu Zaštitnika.

Učešće na programu još jedna je potvrda da institucija Zaštitnika kroz svoj rad iskazuje punu podršku osobama sa invaliditetom, kao i da se zalaže sa stvaranje jednakih mogućnosti za sve. U tom smislu polaznici škole su imali priliku da saznaju više o postupcima pred Institucijom i ujedno su ohrabreni da prijave diskriminaciju kojoj su svjedočili ili sami bili neposredne žrtve.

I drugu generaciju škole pohađali su mladi koji su kroz slučajeve u praksi ukazivali na položaj u kojem se nalaze osobe sa invaliditetom. Oni su iskazali odlučnost i spremnost da se založe za poboljšanje njihovog položaja.

Učesnici su se saglasili da stvaranje odgovornog društva znači uvažavanje različitosti i jednakih prilika za sve bez obzira na njihova lična svojstva.  Takođe su saopštili da smatraju neophodnim nastavak programa  podizanja svijesti o mogućnostima osoba sa invaliditetom kao i zalaganje svih članova zajednice za poboljšanje njihovog položaja, uz puno poštovanje ljudskog dostojanstva.