×
 
 
Humanitarni basket turnir povodom Dana ljudskih prava   

Savjetnici iz institucije Zaštinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore učestvovali su u humanitarnom turniru, u okviru obilježavanja 10. decembra-Međunarodnog dana ljudskih prava. U turniru, koji su sa Zaštitnikom organizovali Građanska alijansa i Delegacija Evropske unije u Podgorici, učestvovalo je 14 ekipa. Među učesnicima su se našli predstavnici organa i institucija, diplomatskog kora, političkih partija, civilnog sektora, međunarodnih organizacija... Pravila za prijavljivanje podrazumijevala su da od 3+1 igrača, najmanje jedan/a bude suprotnog pola. Sredstva sakupljenja tokom turnira biće donirana u humanitarne svrhe.

 
 
Srednjoškolci u „Potrazi za ljudskim pravima”    Dječja prava 

Potragom za ljudskim pravima, u kojoj su učestvovali srednjoškolci, danas je započet višednevni program obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava - 10. decembar. Tim povodom, takmičenje za srednjoškolce u saradnji sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, Vladom Crne Gore i EU Info Centrom, organizovali su Građanska alijansa i Delegacija Evropske unije, Tri pobjednička tima putovaće u Berlin, a nagradu je obezbijedila Delegacija EU.

 
 
Zaštitnik na konferenciji o zaštiti ličnih podataka   

Građani još uvjek nemaju dovoljno znanja kako da zaštite svoju privatnost i podatke o svojoj ličnosti, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, navodeći da se pravo na privatnost svakodnevno krši u različitim oblastima društvenog života. On je na konferenciji „Zaštita podataka o ličnosti“, koju je organizovao skupštinski Odbor za ljudska prava u susret Međunarodnom danu ljudskih prava, rekao da u ovoj oblasti treba još puno da se radi i da je pred organima i institucijama još puno izazova. Zaštitnik je ukazao da se pravo na privatnost definiše na različite načine, i da se kao najsažetije definicije u teoriji navodi da je to „pravo da se bude sam“ ili „pravo da budem ostavljen na miru“. „Zaštite prava na privatnost nema bez zaštite podataka o ličnosti. Dakle, zaštita podataka o ličnosti važna je sa stanovišta zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda i u direktnoj vezi je sa pravom na privatnost, slobodom izražavanja i okupljanja“, rekao je on.

 
 
Konferencija o nacionalnim institucijama za ljudska prava na Zapadnom Balkanu    Diskriminacija 

Zamjenici Zaštitnika Snežana Mijušković i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović bili su učesnici dvodnevne regionalne konferencije „Nacionalne institucije za ljudska prava (NIZLJP) na Zapadnom Balkanu u zagovaranju ljudskih prava i zabrane diskriminacije“, koja je održana u Sarajevu 29. i 30. novembra. Konferenciju je organizovao Savjet Evrope u saradnji sa Institucijom ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Institucije ombudsmana za ljudka prava za borbu protiv diskriminacije“. Ova aktivnost dio je zajedničkog programa saradnje Evropske Unije i Savjeta Evrope „ Horizontalni instrument podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj“. Na konferenciji su otvorene brojne teme od značaja za postupanje nacionalnih institucija za ljudska prava, kakve su: suzbijanje govora mržnje, promovisanje slobode govora i slobode medija, sa aspekta uravnoteženog pristupa i uloge NIZLJP; identifikacija i borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje na Zapadnom Balkanu i strategija zagovaranja za nacionalne institucije za ljudska prava. Na skupu su razmatrana i pitanja: zagovarački alati za promociju ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije sa iskustvima iz regiona; posebni izvještaji kao izvor promotivnih aktivnosti NIZLJP; saradnja između civilnog društva i NIZLJP na promociji ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije sa pažnjom na iskustva iz regiona; suzbijanje diskriminacije migranata i uloga NIZLJP i druge specijalizovane teme.

 
 
Osobe sa invaliditetom jedna od najranjivijih kategorija društva    Diskriminacija 

Osobe sa invaliditetom jedna su od najranjivijih kategorija društva, koja se suočava sa brojnim problemima i preprekama u ostvarivanju prava i jednakosti. Povodom 03.decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su ove osobe izložene diskriminatornom tretmanu zbog nepristupačnog fizičkog okruženja, informacija, komunikacija i javnog saobraćaja, neadekvatne politike zapošljavanja, manjka usluga servisa podrške kao i nedovoljne primjene instituta afirmativne akcije i razumnog prilagođavanja. Stoga, uprkos zajedničkim naporima nadležnih organa i organizacija civilnog društva u ovoj oblasti mora se više i efikasnije raditi kako bi OSI mogle na kvalitetan način da zadovolje sve zdravstvene, obrazovne, socijalne i druge potrebe. Iako je uspostavljen dobar zakonodavni okvir za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom, ovu oblast karakteriše nepotpuna primjena propisa, a zabrinjava činjenica da u budžetu nema jasnih i prepoznatljivih linija za sprovođenje zakona, politika i programa za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, te posebno za primjenu Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom. Akcioni plan za prilagođavanje 13 prioritetnih objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za 2014. godinu, do sada je rezultirao prilagođavanjem samo pet objekata.

 
 
Zamjenica Perović na sjednici SPT-a    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, učestvovala je u radu 36. sjednice Potkomiteta za prevenciju torture Ujedinjenih nacija (SPT), koja je od 19. do 23. novembra održana u Ženevi. Na sjednici su razmatrana brojna pitanja iz nadležnosti ovog ugovornog tijela, u skladu sa mandatom utvrđenim OPCAT-om, a utvrđen je i plan rada za narednu godinu. SPT je ugovorno tijelo UN-a, međunarodni, preventivni sistem uspostavljen Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT). Sastavljen je od 25 eksperata, koji su nezavisni stručnjaci za ljudska prava iz cijelog svijeta, izarani na mandat u svom ličnom svojstvu, a ne kao predstavnici država potpisnica OPCAT-a.

 
 
Zaštitnik na sjednici Ženskog parlamenta    Diskriminacija 

Nasilje nad ženama i u porodici neprihvatljivo je u demokratskom društvu, a analize i studije pokazuju da je ono u Crnoj Gori i dalje rašireno i izraženo, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković. On je danas učestvovao u Devetom zasijedanju “Ženskog parlamenta”, koji je organizovao Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, povodom trajanja globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Zaštitnik je saopštio da nasilje nad ženama zahtijeva efikasniji i odlučniji odgovor nadležnih institucija i organa.

 
 
Saopštenje: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama    Diskriminacija 

Nasilje nad ženama i dalje je prisutno u Crnoj Gori i zahtijeva odlučniji i efikasniji odgovor organa, institucija ali i društva kao cjeline. Zanemarivanje i ćutanje ne smije zamijeniti građansku i pravnu obavezu građana da prijave nasilje nad ženama i time spriječe njegovo dalje razvijanje u nepovratni proces uništavanja žrtve. Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva na dalje jačanje svijesti javnosti, kako bi se smanjili pasivnost i strah i poslala poruka da nasilnici nikada ne mogu biti jači od porodice, društva i institucija sistema. Podsjećamo da se rodno zasnovano nasilje, prema Konvenciji Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, smatra posebnim oblikom diskriminacije.Takođe podsjećamo da je nasilje nad ženama težak oblik kršenja ljudskih prava i sloboda kojima se ugrožava pravo na život, slobodu, sigurnost, psihički i fizički integritet pojedinaca.

 
 
Odbor podržao je Izvještaj o zaštiti od diskriminacije    Diskriminacija 

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore većinom glasova podržao je Izvještaj o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 1. 01. - 31. 07. 2018. godine. Izvještaj je predstavio zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, Siniša Bjeković, koji je kazao da građani u aktuelnom trenutku percipiraju diskriminaciju kao pojavu koja je manje prisutna u odnosu na 2017. godinu.” Ali je taj stepen i dalje visok, jer 80% građana smatra da trpi neki oblik diskriminacije ili ovu pojavu uočavaju u pojedinim oblastima”. “U poređenju sa sličnim institucijama iz okruženja, broj predmeta u oblasti zaštite od diskriminacije i zabilježenih slučajeva diskriminacije pred institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore je veći u odnosu na broj predmeta pred tim institucijama”, rekao je zamjenik Bjeković.

 
 
Savjetnica na školi ODIHR-a za mlade savjetnike    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u sektoru za zaštitu od diskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost Milena Krsmanović, učestvovala je na kursu za mlade savjetnike koji je organizovala Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), u saradnji sa Školom za javne politike na Centralnom evropskom Univerzitetu (CEU). Petodnevni intezivni trening za mladi savjetnički kadar iz zemalja Zapadnog Balkana održan je od 12. do 16. novembra u Pragu. Kurs je organizovan sa ciljem jačanja demokratskih institucija izgradnjom kapaciteta mladih savjetnika iz oblasti javnih politika kroz razumijevanje osnovne funkcije savjetnika kao podrške rukovodnom kadru u ispunjavanju svojih obaveza prema demokratiji i ljudskim pravima. U svojstvu predavača bili su angažovani nezavisni eksperti, predstavnici ODIHR-a, Škole javnih politika Centralnog evropskog Univerziteta i drugi akademski predstavnici.