×
Претходни Заштитници и Замϳеници
 

Заштитници људских права и слобода Црне Горе

ШЕФКО ЦРНОВРШАНИН

Рођен ϳе 30. августа 1948, у Биϳелом Пољу. Гимназиϳу завршио у Беранама 1967. године. Дипломирао на Правном факултету у Нишу 1972. године. По завршетку студиϳа, као приправник, радио у Општини Биϳело Пољу, а затим у Општинском суду у Биϳелом Пољу (до 1974. године). Судиϳа Општинског суда у Биϳелом Пољу био ϳе до 1981. године, када ϳе изабран за судиϳу Окружног суда у Биϳелом Пољу. Од 1992. до краϳа 1993. године обављао функциϳу судиϳе Врховног суда Црне Горе. Од 1993. године до 2002. године, био ϳе судиϳа Уставног суда Црне Горе.

Престао мандат 20. октобра 2009. године.

 

Замϳеници Заштитника људских права и слобода Црне Горе

 
Петар Ивезић, замϳеник Заштитника људских права и слобода

Рођен 25. ϳула 1969. године, у Подгорици.
1988. године матурирао у Гимназиϳи "25 маϳ" у Тузима.
1999 године дипломирао на Правном факултету у Подгорици.
од 2000 - 2002. године радио у Министарство правде Црне Горе - у Сектору правосуђа и извршење кривичних санкциϳа.
од 2002. године до средине ϳуна 2003. године радио у Врховном суду Црне Горе - у кривичном и управном одϳељењу.
od sredine juna 2003. godine  do 05. juna 2012. godine radio u Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore - Sektor za upravno unutrašnje poslove.
 06.06.2012. godine izabran na funkciji zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.
У међувремену похађао школе од коϳих издваϳа:

Школу о људским правима;

          demokratiji;

         komunikaciji;
         funkcionisanju NVO;
         pravu Evropske unije; 
         izradi projekata o javnoj upravi i dr.

Престао мандат 2018. године.

 
Невенка Станковић

Дипломирала на Правном факултету у Сараϳеву. Правосудни испит положила у Београду. Специϳаистичке студиϳе из области права Европске униϳе завршила на институту за Јавну управу у Берлину.
Приправнички стаж одрадила у Привредном суду у Подгорици.
Од 1994. до 2004. радила као савϳетница у Републичком секретариϳату за законодавство.
Од 2004. до 2009. обављала ϳе послове савϳетнице Заштитника људских права и слобода Црне Горе у Подгорици.
За замϳеницу Заштитника људских права и слобода Црне Горе изабрана ϳе 29. ϳула 2009. године.

Престала функциϳа 30.07.2015. године, због истека манадата

 
Будимир Шћепановић

Рођен ϳе 31. маϳа 1959. године, у Биϳелом Пољу. Дипломирао на Правном факултету у Подгорици, 1982. године. Од 1985. године до 1989. године радио ϳе као стручни сарадник у Републичком секретариϳату за законодавство. Након тога, радио ϳе у Републичком хидрометеоролошком заводу, као начелник Службе за правне и опште послове. Од 1993. године до 2004. године обављао ϳе послове савϳетника Уставног суда Црне Горе. За замϳеника Заштитника људских права и слобода Црне Горе први пут ϳе изабран 24. марта 2004. године, а други пут 2. новембра 2011. године.

Престала функциϳа, децембра 2013. године, због избора на другу функциϳу.

 
Мариϳана Лаковић

Рођена ϳе 11. августа 1970. године, у Подгорици. Дипломирала на Правном факултету у Подгорици, 1996. године. Адвокатски испит положила ϳануара 2012. године. Правосудни испит положила ϳануара 2001. године. Стручни испит за рад у државним органима положила ϳе новембра 1999 године
Од ϳануара 1998.године до априла 2001. године, радила ϳе као приправница код Државног тужиоца Црне Горе, Од априла 2001. године до ϳануара 2004. године, радила ϳе као савϳетница Основног тужиоца у Подгорици, У маϳу 2004. године, Скупштина Црне Горе ϳе изабрала за члана Тужилачког савϳета Црне Горе из реда истакнутих правника у Црноϳ Гори, на мандат од 4 године. Од ϳануара 2004. године до децембра 2007. године, радила ϳе на пословима савϳетнице Заштитника људских права и слобода Црне Горе, За замϳеницу Заштитника људских права и слобода Црне Горе именована ϳе децембра 2007. године.

Престала функциϳа, децембра 2013. године, због истека манадата

 
Славица Баϳић

Рођена 12. септембра 1958. године, у Пљевљима. Удата, маϳка двоϳе дϳеце. Правни факултет завршила 1981. године у Подгорици. Професионалну кариϳеру започела у Републичком суду удруженог рада СР Црне Горе, 1981. године, а затим слиϳеди рад у Општинском комитету за урбанизам, комуналне и стамбене послове, ООУР-у “Дистрибуциϳапроϳект” и Секретариϳату за правосуђе и управу – Општина Подгорица, у своϳству управне инспекторке. Од 1986. до 2001. године обављала послове савϳетнице у Уставном суду Републике Црне Горе, а од 2001. до 2003. године радила на пословима начелнице Сектора за правне и кадровске послове у Пошти Црне Горе. Након тога, бавила се адвокатуром до избора на функциϳу замϳенице Заштитника људских права и слобода у децембру 2004. године.

Престала функциϳа, фебруара 2007. године, због избора на другу функциϳу.

 

 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me