×
Како Заштитник поступа по вашоϳ питужби?
 

О подниϳетоϳ притужби и њеноϳ садржини Заштитник обавϳештава старϳешину, односно лице коϳе руководи органом на чиϳи се акт, радњу или непоступање притужба односи, ради изϳашњења и одређуϳе му рок за достављање изϳашњења и потребне документациϳе, коϳи не може бити краћи од осам дана.

 Старϳешина, односно лице коϳе руководи органом дужан ϳе да достави изϳашњење и документациϳу у року коϳи му Заштитник одреди.

 

Ако изϳашњење не садржи све потребне податке или ниϳе достављена потребна документациϳа, старϳешина, односно лице коϳе руководи органом дужани су да на захтϳев Заштитника доставе допуну изϳашњења и потребну документациϳу.

 

Старϳешина, односно лице коϳе руководи органом дужан ϳе да Заштитнику на његов захтϳев:

 

- стави на располагање све податке из надлежности органа коϳим руководи, без обзира на степен таϳности;

- омогући непосредан увид у службене списе, документа и податке, као и да му достави копиϳе тражених списа и докумената, без обзира на степен таϳности;

- да му омогући слободан приступ свим просториϳама.

 

Уколико старϳешина, односно лице коϳе руководи органом не поступи по захтϳеву у одређеном року, дужан ϳе да, без одлагања, о разлозима обавиϳести Заштитника.

 

Непоступање по захтϳеву сматра се ометањем рада Заштитника, коϳи о томе може упознати непосредно виши орган или Скупштину или обавиϳестити ϳавност.

 

Органи су дужни да са Заштитником сарађуϳу и пружаϳу му помоћ.

 

Ради испитивања повреде људских права и слобода Заштитник може позвати свако лице у своϳству свϳедока или ангажовати стручњака из одговараϳуће области.

 

Oni su dužni su da se odazovu pozivu i imaju pravo na nagradu, odnosno naknadu troškova u skladu sa propisima kojima su uređene nagrade i naknade troškova u sudskim postupcima, a koje se isplaćuju iz sredstava Zaštitnika. 

 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me