×
Када Заштитник неће поступати по питужби?
 

Заштитник неће поступити по притужби, ако:

 

- ниϳе надлежан;

- ϳе притужба анонимна, осим ако сматра да има основа за поступање по сопственоϳ инициϳативи;

- ϳе подниϳета по истеку прописаног рока;

- не садржи потребне податке, а подносилац ϳе у остављеном року не допуни;

- подносилац притужбу повуче приϳе покретања поступка;

- подносилац притужбе не поступи у складу са чланом 33 Закона о Заштитнику (“Заштитник може, у поступку испитивања притужбе, упутити подносиоца да искористи друга правна средства за отклањање повреде на коϳу указуϳе, уколико сматра да се повреда може отклонити само тим средствима или би отклањање повреде било ефикасниϳе”);

- ϳе притужба поновљена, а ниϳесу подниϳети нови докази;

- се ради о очигледноϳ злоупотреби права подношења притужбе.

 

Заштитник обавϳештава подносиоца о разлозима за непоступање по притужби и указуϳе на могућност за евентуално остваривање заштите његових/њених права пред другим органом.

 

 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me