×
Šta radi Zaštitnik kada ustanovi da je
došlo do povrede ljudskih prava?
 

Nakon završetka ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaštitnik daje mišljenje o tome da li je i na koji način došlo do povrede ljudskih prava i sloboda.

 

Kad Zaštitnik utvrdi da je došlo do povrede ljudskih prava i sloboda, mišljenje sadrži i preporuku o tome šta treba preduzeti da bi se povreda otklonila, kao i rok za njeno otklanjanje.

 

Starješina, odnosno lice koje rukovodi organom na čiji rad se preporuka odnosi obavezan je da, u ostavljenom roku, dostavi izvještaj o preduzetim radnjama za izvršenje preporuke.

 

Ukoliko organ ili drugi subjekt ne postupi po preporuci u određenom roku, Zaštitnik može upoznati neposredno viši organ, podnijeti poseban izvještaj ili obavijestiti javnost.

 

O rezultatima ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaštitnik obavještava podnosioca pritužbe dostavljanjem mišljenja.

 

Zaštitnik može nadležnom organu da podnese inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka, odnosno postupka za razrješenje lica čijim je radom ili nepostupanjem učinjena povreda ljudskih prava i sloboda.

 

Za prekršaje propisane Zakonom o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Zakonom o zabrani diskriminacije Zaštitnik može podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.