Ombudsmani Jugoistočne Evrope: Nastaviti zaštitu djece migranata

Ombudsmani za zaštitu  prava djeteta nastaviće da prate situaciju u regionu i štite prava djece izbjeglica i migranata (djeca u pokretu) i u tom pravcu redovno će razmjenjivati informacije, iskustva i najbolje prakse u cilju koordinisanih aktivnosti i efektivne zaštite prava ove ranjive kategorije- navodi se u zaključcima sa tematskog sastanka Ombudsmana Jugoistočne Evrope.

Sastanak na temu Uloga Ombudsmana u zaštiti djece izbjeglica i migranata održan je u decembru u Skoplju, Makedonija. Učestvovali su predstavici institucija Ombudsmana iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunije, Republike Srpske, Slovenije, Srbije i Slovenije kao i članovi Mreže Ombudsmana za zaštitu dječjih prava Jugoistočne Evrope /CRONSEE/.

Instituciju crnogorskog Ombudsmana predstavljala je zamjenica Zaštitnika za oblast prava djeteta, mladih i socijalne zaštite, Snežana Mijušković.

U usaglašenim zaključcima, koji su ovih dana dostavljeni učesnicima, ističe se potreba rada na harmonizaciji zakonskih procedura u vezi sa zaštitom djece migranata i izbjeglica, uključujući relevantne procedure za maloljetnike koji su razdvojeni od porodica ili bez pratnje.

„Zaštitnici prava djeteta nastaviće, u skladu sa svojim mandatima, da djeluju bez odlaganja u svim slučajevima sumnje na moguću zloupotrebu prava djeteta. Vršiće posjete prihvatnim centrima, kao i neformalnim šalterima i izvještavati vlast o svim relevantnim pitanjima u vezi sa ovom tematikom“, kaže se u zaključcima.

Dodaje se da će ombudsmani nastaviti da streme unapređenju procedura identifikacije kao i procjene godina, uključujući i identifikaciju žrtava zloupotrebe, nasilja ili eksploatacije, ali i znanja osoblja koje radi sa djecom migrantima i izbjeglicama.

Od država članica očekuje se da osiguraju preduzimanje aktivnosti koje su u skladu sa najboljim interesom djeteta, i u tom smislu jačaju procedure za imenovanje staratelja, u cilju istinskog ostvarenja najboljeg interesa djeteta.

Takođe se od država očekuje da obezbijede najbolje uslove za djecu u skloništima, u skladu sa UN-ovim smjernicama,  kao i pristup obrazovanju uz unaprijđen institucionalni pristup, s posebnom pažnjom na mentalno zdravlje djece u pokretu.

„Države treba da obezbijede zaštitu jedinsta porodice i njenog ujedinjenja kroz funkcionalne procedure i adekvatno finansiranje koje će obezbijediti funkcionisanje. Zaštitnici prava djece težiće poštovanju prinicpa prava na participaciju i konsultovati ih o stvarima koje na njih utiču. Države toj djeci treba da obezbijede i pristup informacijama na jeziku koji razumiju“, piše u zaključcima.

Države treba da unaprijede saradnju sa svim zainteresovanim stranama koji rade sa migrantima i izbjeglicama, da pripreme plan djelovanja u slučaju njiovog ponovnog većeg priliva kao i da pripreme adekvatnu bazu podataka.