Posjeta Maloj grupnoj zajednici i Dnevnom centru u BP

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa predstavnicima Skupštine Crne Gore, Vlade, UNICEF-a, civilnog sektora i lokalne samouprave Bijelo Polje posjetio je JU Dnevni centar “Tisa” i Malu gupnu zajednicu u tom gradu.

 Cilj posjete, koju su organozovali skupštinski odbori za ljudska prava i rad i socijalno staranje, bio je upoznavanje sa načinom funkcionisanja servisa socijalnih usluga kao i sa aktivnostima Oštine BP koje se odnose na zaštitu prava osoba sa invaliditetom, a posebno djece sa teškoćama u razvoju.

 Mala grupna kuća u Bijelom Polju je počela sa radom u novembru 2015. godine i namijenjena je djeci sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog staranja ili djeci čijim je roditeljima oduzeto to pravo.Ona funkcioniše u okviru Centra za djecu I mlade sa smetjama u razviju “Tisa”, u okviru kog je Dnevni centar.

Centar “Tisa” pruža usluge dnevnog boravka za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, Mala grupna zajednica, socijalizacija, njega djece, psihosocijalna i medicinska rehabilitacija, individulani i grupni rad sa djecom i mladima na osnovu individualnog programa rada, vaspitno-obrazovni rad, prevoz djece,ishranu, održavanje njege i lična higijena, slobodne i dodatne aktivnosti, savjetodavni rad i edukacija za roditelje, kao i dr usluge u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima I Statutom.

Korisiničko pravo u Dnevnom centru imaju djeca I omladina sa smetnjama u razvoju od 3-27 godina, dok to pravo u Maloj grupnoj zajendici imaju djeca bez roditeljksog staranja I uzrasta do 18 godina.

 Na sastanku sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje, članovi delegacije koja je posjetila navedene ustanove, ocijenili su da bjelopoljska Opština prednjači u vezi sa uspostavljenim servisima za socijalnu zaštitu ove ranjive kategorije stanovišta.

Zaštitnik je kazao da je stanje koje se vidjelo tokom posjete pohvalno.

Baković je, između ostalog,  ukazao na problem licanciranja ustanova ovakovog tipa i drugih ustanova za pružanje socijalnih usluga ( kao što su starački domovi i sl).

“U Crnoj Gori još nema licenciraih ustanova ovog tipa, bilo da je osnivač država, lokalna uprava ili privatni sektor. To je ozbiljan problem i mora se hitno prevazići”, smatra Zaštitnik.

On je podsjetio da Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite izriču kazne direktorima ustanova i ustanovama, kao pravnim licima, zbog nemanja licenci, a da nadležno Ministarstvo nije stvorilo uslove da se sprovede licenciranje.

Zaštitnik je ukazao i na problem finansiranja i održivosti ovakvih ustanova, čiji je osnivač Opština.

“Mora se voditi ra,una o preraspodjeli novca sa nivoa države, da bi lokalne zajednice mogle da obezbijede finansiranje, a da ne zavise od donacija”, rekao je Ombudsman.

Direktor JU Dnevni centar “Tisa”, Esad Omerović, predstavio je način rada ustanova, ali i najavio završetak radova na dogradnji Centra.

“Riječ je o aneksu postojećeg objekta, gdje će se dograditi još 180 m2 prostora na dva nivoa. Za nekih mjesec dana ćemo finalizirati sve radove, a u tom novom dijelu biće instalirana i posebna senzorna prostorija za djecu za smetnjama u razvoju”, kazao je Omerović.

On je rekao da u Dnevnom centru “Tisa” boravi 17 korisnika, dok ih je pet u Maloj grupnoj zajednici.