Zaštitnik na zasijedanju "Ženskog parlamenta"

 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenikom Sinišom Bjekovićem učestvovao je na osmom zasijedanju “Ženskog parlamenta”, koji je organizovao Odbor za rodnu ravnopravnost uoči Međunarodnog dana žena, u cilju promovisanja ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori.

U uvodnom izlaganju, Zaštitnik je rekao da je postizanje rodne ravnopavnosti I osnaživanje žena I djevojaka nezavršen posao našeg vremena i najveći izazov ljudskih prava u našem svijetu.

On je, između ostalog, kazao da se i pored unaprijeđenih zakonodavnih i strateških rješenja, kao i određenih rezultata u promociji vrijednosti rodne ravnopravnosti, ipak mora ukazati da se žene u crnogorskom društvu još uvijek suočavaju sa značajnim problemima u različitim sferama privatnog i javnog života.

“Evidentno je da se, osim djelimično u pravosuđu, rodni balans još uvijek može smatrati problematičnim u mnogim oblastima kao što su političko djelovanje, administrativno rukovođenje, obrazovanje na najvišem nivou, itd. Osim toga, podaci govore o još uvijek značajnom broju predmeta nasilja u porodici koji za žrtve ima žene, a što prema međunarodnim standardima predstavlja oblik diskriminacije”, kazao je Zaštitnik, navodeći da odgovor države na ovu pojavu mora biti odlučniji.

On je ukazao na posebno težak položaj žena koje pripadaju ranjivim grupama, kao što su -  osobe sa invaliditetom, starije osobe, žene u stanju socijalne potrebe i slabog imovnog stanja, Romkinje, samohrane majke, žrtve nasilja kao i žene iz seoskih područja i pripadnice LGBT populacije.

Zaštitnik Baković je istakao posebno težak položaj žena sa sela, podsjećajući da su toj temi posebnu pažnju ove godine posvetiio

“Znamo da one nemaju radno vrijeme, ono počinje sa svitanjem I zacršava se kasno u noć. Svi dobro znamo da je njihov položaj,u odnosu na žene u gradu, I pored problema koje imaju ranjive kategorije, I dalje težak. I pored toga što nadležni preduzimaju ozbiljne mjere da unaprijede uslove žvota na selu, mislim da infrastruktura I sve ostalo što prati život na selu, nisu zadovoljavajući”, ocijenio je on.

Posebno je istakao i problem porodičnog nasilja, dodajući da odgovor države na tu pojavu mora biti odlučniji.

“Prema podacima Sudskog savjeta  u toku 2017. godine u radu pred sudovima je bilo 210 predmeta zbog krivičnog djela nasilje u porodici. Od tog broja 140 presuda je završeno osužujućom presudom. Od toga je  57 uslovnih osuda i 60 kazni zatvora”, rekao je Zaštitnik.

On je apelovao na  nadležne da više pažnje posvete prevenciji porodičnog nasilja.

"Ovo je prilika da pozovemo sve žene da se ne plaše i da prijavljuju kako nasilje u orodici tako i sve druge oblike kršenja njihovih prava", zaključio je Baković.

Nakon uvodnih izlaganja članovi/ce Vlade Crne Gore, odgovarali su na pitanja predstavnica ženskih asocijacija parlamentarnih partija i  civilnog društva.