Konferencija povodom završetka PREDIM projekta

 

Na konferenciji povodom obilježavanja završetka PREDIM projekta /Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori/, predstavljeni su benefiti koje je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ostvarila tokom dvogodišnje primjene.

Zaštitnik Šućko Baković zahvalio je partnerima iz Savjeta Evrope i Evropske unije koji su nastavili sa pružanjem podrške Instituciji u jačanju njenih kapaciteta.

„Imajući u vidu rezultate projekta SOCER koji je prethodio projektu PREDIM, trudili smo se da u toku realizacije projekta na najbolji način iskoristimo pruženu stručnu i finansijsku pomoć. Sagledavajući iskustva službenika koji su prošli programe obuka, vjerujem da smo u tome i uspjeli“, rekao je on.

Zaštitnik je podsjetio da su Projektom bile predviđene i precizno definisane tematske obuke za službenike naše i partnerskih institucija, u cilju usvajanja evropskih standarda i standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, kao i obuke koje odgovaraju jasnim potrebama institucija u izvršavanju obaveza  u procesu pristupanja EU i poštovanja smjernica monitoring tijela Savjeta Evrope.

Za Instituciju je akcenat  bio na unapređenju i osnaživanju kapaciteta u oblasti zaštite od diskriminacije i prevencije torture, a u tom smislu realizovane su brojne aktivnosti koje su omogućile razmjenu iskustava sa partnerskim institucijama u Evropskoj Uniji, koje imaju dugu tradiciju.

„Unaprijeđen je rad zaposlenih u Stručnoj službi Zaštitnika u dijelu uspostavljanja efikasnije komunikacije sa podnosiocima pritužbi i organima državne uprave, naročito pri postupanju u složenijim predmetima, poboljšane su interne procedure i prakse u postupanju po pritužbama i povećana je vidljivost rada Institucije“, rekao je Zaštitnik Baković.

On je naveo i da je izrađena Komunikacijska strategija Zaštitnika u cilju unapređenja komunikacije sa brojnim državnim i društvenim akterima - građanima, državnim organima, organizacijama civilnog društva, medijima, itd.

Napredak u radu Institucije konstatovan je i u dokumentima Evropske komisije i ECRI-ja.

Zaštitnik je podsjetio da je u okviru projekta  izrađeno pet publikacija o najčešćim oblicima  diskriminacije kao i da je završeno novo, unaprijeđeno, softversko rješenje koje je višestruko značajno za statističku obradu i bazu podataka Zaštitnika.

„Na kraju, želim da naglasim da je projekat PREDIM imao veliki značaj za instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i da je doprinio unapređenju našeg rada. Uvjeren sam da ćemo i u budućem periodu našim radom i zalaganjem opravdati da smo dostojan partner saradnje i da će ona jačati na obostranu korist“, zaključio je on.

 Zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, govorio je o ulozi Ombudsmana u borbi protiv diskriminacije.

On je kazao da je u okviru datog projekta sprovedeno više aktivnosti po pitanju rada na poboljšanju kapaciteta u zaštiti od diskriminacije, "dok je njihov veći dio bio fokusiran na aktivnosti Nacionalnog preventivnog mehanizma koji je dio institucije Zaštitnika".

"Ključni događaj bila je izuzetno dobro organizovana studijska posjeta Savjetu Evrope, sa ciljanim susretima na kojima su analizirani referentni slučajevi iz prakse Zaštitnika i odgovarajući slučajevi u praksi nadzornih tijela Savjeta Evrope. Druga studijska posjeta Zagrebu otvorila je čitav niz dilema, a među njima ključno pitanje utvrđivanja stvarne nadležnosti između sektora unutar institucije kako ne bi došlo do preklapanja nadležnosti i još više da se ne bi dešavali slučajevi vođenja dva postupka po istom predmetu", naveo je Bjeković.

Prema njegovim riječima, konkretni benefiti koje je projekat donio su: povećanje broja predmeta i izuzetan stepen okončanja predmeta u tim poslovnim godinama, kvalitetna primjena međunarodnih standarda, naročito prakse Evropskog suda za ljudska prava, pojačana međunarodna saradnja i pristupanje EQUINET mreži u svojstvu punopravne članice, kao i status B pri UN institucijama za zaštitu ljudskih prava.

"Dalje, izuzetno dobra i pojačana saradnja sa drugim institucijama u državi (primarno Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a posredno i kroz druge programe Savjeta Evrope sa Advokatskom komorom i državnim tužilaštvom), poboljšanje kvaliteta izvještavanja o stanju o oblasti zaštite od diskriminacije, pojačana regionalna saradnja i komunikacija sa tijelima za jednakost, te poboljšana vidljivost institucije i saradnja sa civilnim sektorom na rješavanju konkretnih problema i osnaživanju žrtava da zatraže intervenciju Zaštitnika", dodao je Bjeković.

On je saopštio da se u narednom periodu posebna pažnja  mora posvetiti pojedinim oblastima unutar sektora, kao što su -  rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje, govor mržnje, zaštita lica sa invaliditetom, prava pripadnika LGBT zajednice, te drugih ranjivih grupa kao što su starije osobe, osobe u stanju socijalne isključenosti i slično.

Na konferenciji us govorili i šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav i šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo.

U ime ostalih korisnika Projekta obratili su se ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zanka, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija - Nataša Radonjić i direktorica Sekretarijata iz Centra za obuku u sudstvu i tužilaštvu, Maja Milošević.