Skupština razmotrila Izvještaj NPM-a za 2017.godinu

 

Skupština Crne Gore na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnog zasijedanja) 28. Juna 2018.godine razmotrila je Izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017.godinu I završila raspravu o čemu će se poslanici naknadno izjasniti.

Izvještaj je predstavila zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović, a u raspravi su učestvovali Zaštitnik ljudskih prava I sloboda Crne Gore, Šućko Baković kao i poslanici.

Zamjenica Perović kazala je da je u 2017. godini obavljeno 17 obilazaka organa, organizacija i ustanova u kojima su smještena lica lišena slobode ili lica kojima je ograničeno kretanje, čime je Plan obilazaka realizovan u 85%.

Ona je saopštila da su redovnim obilascima obuhvaćene organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova- Uprave policije: OB Danilovgrad i Ulcinj i CB Berane i Bijelo Polje; Zatvor u Bijelom Polju i javne ustanove: Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore i Odjeljenje za psihijatriju Opšte bolnice u Nikšiću.

Kontrolnim obilascima obuhvaćeni su: CB Nikšić, OB Plužine i Rožaje, Zatvor za žene i javne ustanove: Centar “Ljubović”, Zavod “Komanski most”, Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru, Prihvatilište za strance i Centar za smještaj lica koja traže azil u Crnoj Gori.

“Ukupni životni uslovi u Specijalnoj bolnici za psihijatriju još uvijek nijesu zadovoljavajući, a evidentan je nedostatak medicinskog osoblja, loši materijalni uslovi i preveliki broj socijalnih pacijenata”, ukazala je zamjenica Zaštitnika.

Ona je navela da je bolnica  i dalje opterećena tzv. socijalnim pacijentima i da se rješavanje ovoga problema ne nazire.

“Materijalni uslovi u Klinici za psihijatriju Kliničkog centra su i dalje nezadovoljavajući. Uvidom u medicinsku dokumentaciju pacijenata koji su se u vrijeme obilaska nalazili na liječenju, uočeno je da kod gotovo polovine nedostaje Izjava o prihvatanju primjene medicinske proceduredobrovoljnom pristanku za smještaj i liječenje, a kod onih koji su je potpisali ista nije nigdje zavedena”, rekla je Perović.

Prema njenim riječima, na Klinici ne postoji posebna prostorija za realizaciju primjene izolacije i ograničenja kretanja, a primjena ove mjere vrši se na neadekvatan način. “Potencijalne žalbe i prigovori namijenjeni Zaštitniku prava pacijenata se popunjavaju na formularu koji se nalazi kod glavne sestre, što djelimično ugrožava princip anonimnosti prijave”.

Govoreći o redovnim obilascima organizacionih jedinica Uprave policije, pojasnila je da su predmet pažnje bili uslovi u prostorijama za zadržavanje i tretman, postupanje prema licima lišenim slobode, s akcentom na zaštitu od svih oblika zlostavljanja.

Perović je kazala da su tri osnovne garancije za zaštitu osoba lišenih slobode: pravo da obavijesti člana porodice ili drugu blisku osobu o lišenju slobode, pravo na advokata i na zdravstvenu zaštitu. Zaključila je da je uglavnom ostvaren napredak, kako u pogledu materijalnih uslova, tako i zaštite prava lica lišenih slobode, ali su uočene i određene nepravilnosti za čije otklanjanje su date preporuke.

Poslanik Suad Numanović naveo je da je Odbor za ljudska prava konstatovao da je Izvještaj pregledan da ga je to skupštinsko tijelo prihvatilo i napravilo 12 zaključaka koje predlaže da parlament usvoji.

Govoreći o zaključku br 8 i preporuka po pitanju mentalno oboljelih, naveo je da je to problematika kojom se kao društvo moramo bavitii. “Odnos prema mentalno oboljelim nije na očekivanom nivou”.

“Dobro je što je to Ombudsman jasno iskazao u svoim Izvještaju. Dobro što je institucija sve vidljivija, posebno po svim akutnim problemima koje osvijetle, a na svima nama je da ih rešavamo”, kazao je Numanović.

Prema njegovim riječima, treba voditi računa o razvoju komunalne psihijatrije i razvijati podršku na lokalnom nivou.

Poslanik Halil Duković smatra da je Izvještaj odraz rada institucije, navodeći da je bitno da je posjećen  veliki broj institucija u kojima se nalaze osobe lišene slobode i kojiam je ograničeno kretanje.

On smatra da je ohrabrujuće da je saradnja tih ustanova sa NPM-om i Zaštitnikom kvalitetna.” To govoi o vidljivosti i da se preporuke poštuju”.

Duković je rekao da ispunjavanje preporuke za koje nisu potrebna materijalna ulaganja pokazuje spremnost nadležnih da zaista rade na unapređenju uslova u kojima borave lica lišena slobode.

“Posebno sam zainteresovan posjetom ZIKS-u paviljonu F kada je bila nenajavljena kontorla zatvorenih lica i konstatacijom Zaštitnika da je to sprovedeno u skaldu sa najvećim evropskim standardima, što pokazuje da institucije rade I sprovode aktivnosti iz zakona i preporuke Zaštitnika”, dodao je on.

U vezi sa specijalnom  bolnicom u Kotoru, Duković je izrazio zabrinutost zbog prenatrpanosti i socijalnih pacijenata.

Poslanica Branka Tansijević podsjetila je da su u izvještajnom periodu urađena dva posebna izvještaja: o uslovima rada službenika ZIKS-a i izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode .

Kao pozitivno izdvojila je to što je posebna pažnja usmjerena na maloljetnike koji su na izdržavanju kazne u kazneno popravnom domu, navodeći da oni, sa sociološkog stanovišta, zahtijevaju poseban tretman.

Ona je upitala da li se postupilo po preporukama iz 2016 koje su kako je ocijenila, veoma kvalitetne.

Tanasijević je saopštila da je zadovoljna onim što institucija radi, “a ovaj Izvještaj zaslužuje svaku pažnju i treba sačuvati kontinuitet u izvještavanju kao i dobre metodološke postupke”.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković pojasnio je da se mandat NPM razlikuje od klasičnog ombudsmanskog.

 “Na godišnjem nivou se bavimo institucijama koje obilazimo, a nije nam obaveza da svake godine to budu iste. Potrebno je da u četvorogodišnjem mandatu obiđemo sve institucije u kojima se nalaze ta lica”, rekao  je on.

Zato, dodao  je, izvještaj za 2017 ne sadrži podatke o ispunjenosti preporuka u vezi sa maloljetničkim zatvorom. On je najavio da je za 2018.godinu predviđen obilazak ovog zatvora .

Poslanica Aleksandra Vuković pohvalila je pristup radu institucije Zaštitnika kao i poslanicima.

“Izvještaji koji dolaze od Zaštitnika treba da služe na čast svima koji ih rade”, smatra ona.

Vuković je dodala da Institucija svoju ozbiljnost pokazuje na više polja.

“Danas u 2018.godini naslijedili ste Srbiju u predjsdavanju Mreže NPM JIE, a u fokusu rada su prevencija samoubistava i predoziranja lica lišenih slobode i u odjeljenjima za mentalne bolesti. To je jedan od načina da se ambijent u kom borave ta lica učini podnošljiviji”, rekla je ona.

Vuković je poručila da o torture treba govoriti sve više, na svim nivoima “jer se time i humanim posupanjem popravlja i društvo u cjelini”.

Zaštitnik je kazao da se u radu uvijek može i više i bolje.

“U 2017 u našim aktivnostima focus je bio na osobama sa mentalnim smetnjama, u institucijama. To je najranjivija kategorija, jer imaju ozbiljne zdravstvene probleme a i lišeni su slobode”.

On je pozvao parlament da učini sve da obaveže vladu i druge institucije da se problem socijalnih pacijenata što prije riješiti kao i da se izgradi forenzičko odjeljenje u Spužu, navodeći da nije dobro za državu da te stvari trpe duga odlaganja.