Odbor podržao je Izvještaj o zaštiti od diskriminacije    Diskriminacija 

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore većinom glasova podržao je Izvještaj o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 1. 01. - 31. 07. 2018. godine. Izvještaj je predstavio zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, Siniša Bjeković, koji je kazao da građani u aktuelnom trenutku percipiraju diskriminaciju kao pojavu koja je manje prisutna u odnosu na 2017. godinu.” Ali je taj stepen i dalje visok, jer 80% građana smatra da trpi neki oblik diskriminacije ili ovu pojavu uočavaju u pojedinim oblastima”. “U poređenju sa sličnim institucijama iz okruženja, broj predmeta u oblasti zaštite od diskriminacije i zabilježenih slučajeva diskriminacije pred institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore je veći u odnosu na broj predmeta pred tim institucijama”, rekao je zamjenik Bjeković.

 
 
Savjetnica na školi ODIHR-a za mlade savjetnike    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u sektoru za zaštitu od diskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost Milena Krsmanović, učestvovala je na kursu za mlade savjetnike koji je organizovala Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), u saradnji sa Školom za javne politike na Centralnom evropskom Univerzitetu (CEU). Petodnevni intezivni trening za mladi savjetnički kadar iz zemalja Zapadnog Balkana održan je od 12. do 16. novembra u Pragu. Kurs je organizovan sa ciljem jačanja demokratskih institucija izgradnjom kapaciteta mladih savjetnika iz oblasti javnih politika kroz razumijevanje osnovne funkcije savjetnika kao podrške rukovodnom kadru u ispunjavanju svojih obaveza prema demokratiji i ljudskim pravima. U svojstvu predavača bili su angažovani nezavisni eksperti, predstavnici ODIHR-a, Škole javnih politika Centralnog evropskog Univerziteta i drugi akademski predstavnici.

 
 
Konferencijom o mentalnom zdravlju obilježen Dan djeteta    Dječja prava 

Djeca koja imaju mentalne smetnje ne ostvaruju pravo na potpunu, adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, što je u suprotnosti sa međunarodnim i nacionalnim propisima – navodi se u Izvještaju Mentalno zdravlje djece u Crnoj Gori , koji je izradio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Izvještaj je predstavljen na današnjoj konferenciji, koja je organizovana povodom obilježavanja 20. novembra - Međunarodnog dana djeteta. Zaštitnik je djeci čestitao njihov parznik i poželio zdravo, srećno i bezbrižno djetinjstvo, kao i da punim potencijalima uživaju svoja prava i slobode. On je podsjetio da Institucija tradicionalno obilježava ovaj važan datum i da se djecom i poštovanjem garantovanih prava djeteta posvećeno bavi tokom cijele godine. Govoreći o Izvještaju, Zaštitnik Baković podsjetio je da Svjetska zdravstvena organizacija zdravlje definiše kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo kao odsustvo bolesti ili slabosti. Prema njegovim riječima, zaštita mentalnog zdravlja obuhvata mjere i aktivnosti u nekoliko ključnih područja djelovanja: promociji i unapređenju mentalnog zdravlja; prevenciji; ranom prepoznavanju; liječenju i rehabilitaciji poremećaja ponašanja i duševnih/mentalnih poremećaja.

 
 
Predstavnici Institucije na Montenegro Prajdu    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković i službenici Institucije prisustvovali su šestom Montenegro prajdu i na taj način tradicionalno izrazili podršku i zalaganja za unapređenje prava LGBT zajednice u Crnoj Gori. Događaj je protekao bez incidenata, a predstavnici Organizacionog odbora pozvali su Vladu da, u što kraćem roku, uputi Zakon o životnim zajednicama lica istog pola Skupštini Crne Gore na usvajanje. Zamjenik Bjeković, kazao je da Institucija zagovara donošenje Zakon, kojim bi se izjednačio položaj LGBTIQ osoba sa ostalim građanima. „Prvi organizovani Prajd u Crnoj Gori je izazvao burne reakcije protivnika ovakvih manifestacija. Dok danas, u potpuno relaksiranoj atmosferi doživljavamo ovaj susret, što govori u prilog tezi da se LGBTIQ populacija doživljava drugačije, barem kada je u pitanju organizacija masovnih događaja“, rekao je Bjeković.

 
 
Konferencija-Djelotvorne alternative pritvoru u kontekstu migracija    NPM 

Ljudska dimenzija migracija ne smije biti manje važna od pitanja bezbjednosti i zaštite granica država, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, navodeći da je država u velikoj mjeri uskladila zakonodavstvo u ovoj oblasti sa međunarodnim standardima. On je danas govorio na temu-Pravni i praktični aspekti djelotvornih alternativa pritvoru u kontekstu migracija, na početnoj konferenciji projekta „Djelotvorne alternative pritvoru u kontekstu migracija:razmjena iskustva i primjena“, koji Institucija sprovodi sa Cetrom za demokratiju i Savjetom Evrope.U radu konferencije učestvovala je i zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović sa službenicama iz sektora za prevenciju i zaštitu od torture. Na ovom skupu predstavljena je i Analiza „Pravni i praktični aspekti djelotvornih alternativa pritvoru u kontekstu migracija“, Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH), a koja ukazuje na standarde Evropskog suda za ljudska prava i drugih tijela u vezi sa imigracionim pritvorom i lišavanjem slobode i alternativama pritvoru.

 
 
Regionalna konferencija o toleranciji i inkluziji na Zapadnom Balkanu    Diskriminacija 

Evropska unija je objavila novu Strategiju za Zapadni Balkan čiji je akcenat, između ostalog, stavljen na promovisanje vladavine prava i zaštitu osnovnih sloboda. Postizanje ciljeva ove Strategije zahtijevaće dalju podršku institucijama koje podržavaju vladavinu prava i ljudska prava, uključujući poštovanje i zaštitu pripadnika nacionalnih manjina u svakoj zemlji. Regionalna dimenzija aktivnosti iz Strategije sa identifikovanjem zajedničkih ciljeva biće uslov za postizanje ciljeva. To je potvrđeno regionalnim pristupom druge faze Zajedničkog programa Evropske unije/Savjeta Evrope „Horizontal Facility” za Zapadni Balkan i Tursku (HF) koja počinje u maju/junu 2019. godine. Na osnovu ovog strateškog pristupa u Podgorici je 14. i 15.novembra održana Regionalna konferencija o toleranciji i inkluziji na Zapadnom Balkanu sa ciljem da doprinese identifikovanju zajedničkih potreba i prioriteta država korisnica programa u suzbijanju diskriminacije i promovisanju jednakosti.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana tolerancije    Diskriminacija 

Povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva na uvažavanje različitosti, podizanje svijesti o jednakosti ljudi kao principu i zabrani diskriminacije kao obavezi. Zaštitnik smatra da je neophodno dosljedno primjenjivati antidiskriminacione propise i posvetiti pažnju politici obrazovanja i prevencije u ovoj oblasti, u prvom redu borbi protiv predrasuda. Takođe je potrebno posvećeno i u kontinuitetu snažiti međuljudske odnose i reagovati adekvatno uvijek kada ih nesavjesni pojedinci ili grupe ugrožavaju. UNESCO, kao agencija Ujedinjenih nacija za kulturu, 16.novembra 1995.godine donosi Deklaraciju o principima tolerancije. Naredne godine Generalna skupština UN pozvala je zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu sa ovom Deklaracijom. Ona posebno naglašava da tolerancija nije nikakav ustupak, snishodljivost ili popustljivost. Iznad svega, to je aktivan stav podstaknut priznavanjem univerzalnih ljudskih prava i osnovnih sloboda drugima. Ni u jednom slučaju se ne može upotrijebiti za opravdavanje kršenja tih osnovnih vrijednosti. Ključni principi tolerancije sadržani su već u samoj njenoj definiciji, koja je označava kao poštovanje, prihvatanje i uvažavanje velike raznovrsnosti kultura u svijetu, oblika izražavanja i oblika humanosti. Podstaknuta je znanjem, otvorenošću, komunikacijom i slobodom mišljenja, savjesti i uvjerenja. Tolerancija je ravnoteža u razlici. Ona nije samo moralna obaveza, već i politički, odnosno pravni zahtjev.

 
 
Potraga za ljudskim pravima za srednjoškolce    Dječja prava 

U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Građanska alijansa i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Vladom Crne Gore i EU Info Centrom organizuje Potragu za ljudskim pravima za srednjoškolce i njihove nastavnike, koja će biti realizovana u Podgorici 7. decembra. Takmičenje će početi u 10 sati, u prostorijama EU Info centra, dok će proglašenje pobjedničkih timova biti održano u 16 časova u Svečanoj Sali Gimnazije „Slobodan Škerović“. Pravo učešća imaju učenici/ce trećih razreda svih srednjih škola u Crnoj Gori koji se, zajedno sa nastavnicima/cama, prijave na otvoreni poziv koji je otvoren od 8. do 22. novembra. Tim treba da bude sastavljen od tri učenika/ce trećeg razreda i jednog/ne nastavnika/ce koji će biti odgovorni/e za tim tokom Potrage za ljudskim pravima. Podatke o članovima/cama tima (ime i prezime, razred za učenike/ce, radno mjesto za nastavnika/cu i naziv obrazovne institucije) uz odobrenje direktora/ce da će predstavljati školu, svi zainteresovani treba da dostave na mejl milan@gamn.org najkasnije do 22. Novembra, do kraja dana. Jedna škola ima pravo nominacije samo jednog tima za Potragu za ljudskim pravima.

 
 
Godišnji sastanka EQUINET-a    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika za oblast anti-diskriminacije, Siniša Bjeković, učestvovao je na godišnjem sastanku Evropske mreže tijela za jednakost /EQUINET/, koji je održan u Briselu. U fokusu ovogodišnjeg sastanka bili su planovi rada mreže za narednu godinu, kao i posebno izražena potreba za promocijom standarda o tijelima za jednakost zasnovanim na preporukama Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (GPR 2), te posebno značajne (sa stanovišta praćenja obaveza države u procesu evropskih integracija) preporuke Evropske komisije o standardima tijela za jednakost proizašle iz direktiva EU o jednakosti i objavljene u junu 2018.godine. Mreže okuplja 46, a sada već 49 tijela za jednakost iz evropskih država članica EU i onih koje to još nijesu, ali svoju opredijeljenost temelje na zajedničkim evropskim standardima jednakosti.

 
 
Zaštitnik i zamjenica sa predstavnicima državnih institucija Ukrajine    NPM 

U ostvarivanju prava raseljenih i interno raseljenih u Crnoj Gori u nekim oblastima zabilježen je ozbiljan napredak, dok još nisu dostignuti socijalni standardi predviđeni strategijama i akcionim planovima, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. On i zamjenica Zaštitnika, Zdenka Perović, danas su ukrajinskoj delegaciji stručnjaka koji se u svojoj zemlji bave ovim pitanjima predstavili stanje u vezi sa zaštitom ljudskih prava i sloboda raseljenih i interno raseljenih. Zaštitnik je govorio o iskustvima Crne Gore za 25 godina od početka rata na teritoriji bivše Jugoslavije i otvaranja granica za raseljene, navodeći da u tom trenutku nije bilo adekvatne pravne regulative kojom bi se tim osobama garantovala zaštita prava. On je naveo da je u međuvremenu urađeno dosta, počev od zakonodavnog okvira, kao i da je stanje vidno unaprijeđeno u oblasti zdravstva i obrazovanja.