Posjeta ustanovi "Kakaricka gora"   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicima Snežanom Mijušković i Sinišom Bjekovićem posjetio je ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori. Oni su sa direktorom ustanove, Aleksandrom Radinović, njegovim zamjenikom dr Ljubinkom Kaluđerovićem i saradnicima razgovarali o funkcionisanju, kapacitetima i drugim pitanjima iz domena njihove nadležnosti. Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je ustanova specijalizovana za tretman bolesti zavisnosti. Osnovana je 2008. godine od strane Skupštine Glavnog grada- Podgorica. Do 2015. godine kapaciteti Javne ustanove su bili predviđeni samo za zavisnike, a od decembra 2015. godine osposobljeni su i kapaciteti za zavisnice.

 
 
Savjetnice na okruglom stolu „Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori"    Diskriminacija 

Glavna Savjetnica Zaštitnika Marina Perišić i Samostalna savjetnica Milena Krsmanović učestovale su na Okruglom stolu „Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori“ na poziv nevladine organizacije Ženska alijansa za razvoj iz Nikšića. Učesnici/ce skupa razmijenili/le su iskustva sa stanovišta svojih nadležnosti i relevantnih saznanja o položaju žena sa invaliditetom, postignutom napretku u zaštiti od diskriminacije, te izazovima zakonodavnog i institucionalnog okvira u ostvarivanju djelotvorne zaštite i ravnopravnosti ove respektne grupe. Samostalna savjetnica Milena Krsmanović govorila je na temu ostvarivanja ljudskih prava pred nezavisnim institucijama i podsjetila na nadležnosti Zaštitnika kao institucionalnog mehanizma za zaštitu od diskriminacije, procesne olakšice postupka za zaštitu od diskriminacije koji se vodi pred Zaštitnikom, broju i strukturi predmeta u kojima se postupa po obraćanjima žena i osoba sa invaliditetom

 
 
"Dani Zaštitnika" u Kolašinu   

Predstavnici institucije Zaštitnka ljudskih prava i sloboda u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“ boravili su u Kolašinu 11 i 12. jula gdje su razgovarali sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena prava i primali njihove pritužbe. Nekoliko građana žalilo se na ostvarivanje prava iz rada i radnih odnosa, ukazujući na diskriminaciju, a bilo je i pritužbi iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i prava na odgovor od nadležnog organa. U okviru posjete Kolašinu, obavljen je sastanak sa glavnom administartorkom Opštine, Perunikom Popović, sa kojom je razgovarano o funkcionisnaju sistema lokalne samourave, aktuelnim planovima, projektima, izazovima kao i postupcima pokrenutim od strane građana Kolašina.

 
 
Završni trening projekta za nadzor nad sektorom bezbjednosti   

Trening za zaposlene u instituciji Ombudsmana s akcentom na temi- ljudska prava, rod i sektor bezbjednosti, održan je 11. i 12. jula u Kolašinu. Trening je organizovan u okviru projekta Jačanje nacionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti, koji sprovodi Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM). Eksperti na četvrtoj obuci bili su Graziella Pavone, ekspertkinja za ljudska prava, rodnu ravnopravnost i bezbjednost (OEBS, Varšava), Radmila Đakonović (koordinatorka za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo odbrane) i Desanka Lopičić (sudija Ustavnog suda). Prvog dana obuke sesije su bile posvećene rodno zasnovanom nasilju-forme, postupanja po žalbama i rodno senzitivni monitoring mjesta za zadržavanje kao i diskriminaciji žena- praksa Evropskog suda za ljudska prava.

 
 
Nacionalna konferencija „Fukcionisanje sistema krivičnih sankcija“   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, ukazao je na neophodnost ulaganja u materijalne uslove i zapošljavanje dovoljnog broja službenika u cilju ostvarivanja i zaštite ljudskih prava lica koja borave u zatvorenim ustanovama po osnovu izvršavanja neke od krivičnih sankcija. On je na otvaranju nacionalne konferencije „Fukcionisanje sistema krivičnih sankcija“, kazao da se u savremenom društvu često postavlja pitanje uspostavljanja ravnoteže između retributivnog pristupa kažnjavanju („prema zasluzi“), suzbijanja kriminaliteta, uvažavanja prestupnika I njegovih ljudskih prava i pragmatičnog pristupa krivičnim sankcijama koji podrazumijeva upravljanje rizicima uz što manje troškove. “Opredjeljenje Crne Gore u odnosu na navedena pitanja sadržana su u Strategiji za izvršenje krivičnih sankcija (2017-2021) u kojoj je navedeno da se reforme u ovoj oblasti odnose na - zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima”, podsjetio je Zaštitnik Baković.

 
 
Posejta Dnevnom centru u Nikšiću   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicom za oblast prava djece, mladih i socijalno staranje,Snežanom Mijušković posjetio je Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Nikšiću – Sektor B. Posjetu je organizovao Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, s ciljem upoznavanja sa načinom rada i organizacije Centra. Ovo je prvi dnevni centar u Crnoj Gori koji omogućava boravak osobama sa invaliditetom sa 27 i više godina. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković tokom posjete je kazao da se sa zadovoljstvom odazvao pozivu Odbora za ljudska prava i slobode, koji njeguje dobru praksu kojom na licu mjesta provjerava kako se zakoni sprovode u lokalnim zajednicama.

 
 
Izrada smjernica za postupanje sa djecom, žrtvama zlostavljanja    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitinika za oblast dječijih prava, prava mladih i socijalne zaštite, Snežana Mijušković sa saradnicama, Duškom Šljivančanin i Milenom Krsmanović, učestvovala je na nacionalnim konsultacijama na kojima je predstavljen Nacrt globalnih smjernica SZO za odgovor zdravstvenog sistema i postupanje sa djecom, žrtvama zlostavljanja, nasilja i zanemarivanja. Poziv je upućen od strane Ministarstva zdravlja, Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori i predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru koji su, kroz organizovanje nacionalnih konsultacija, doprinijeli sprovođenju konkretnih aktivnosti u pomenutoj oblasti. Na konsultacijama su, pored nacionalnih predstavnika zdravstvenog sektora i drugih relevantnih stručnjaka za postupanje sa djecom žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja, učestvovali i članovi tima stranih eksperata angažovanih od strane Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a

 
 
Balkanski barometar:Najveće povjerenje u instituciju Ombudsmana   

Građani Crne Gore, u odnosu na institucije, najviše povjerenja imaju u Ombudsmana, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja Balkanski barometar za 2018. godinu. Četvrti nastavak Balkanskog barometra, sveobuhvatan je pregled percepcija i očekivanja građana širom regiona Jugoistočne Evrope (SSE), a sproveo ga je Savjet za regionalnu saradnju. U okviru poglavlja “Percepcija o javnim institucijama i uslugama” (strana 118) , između ostalo

 
 
Sastanak sa predstavnicama Saveza slijepih Crne Gore    Diskriminacija 

Instituciju Zaštitnika posjetile su predstavnice nevladine organizacije „Savez slijepih Crne Gore“ i predstavile plan aktivnosti za realizaciju projekta „Svi smo stvoreni jednaki: ka efikasnoj zaštiti potrošača osoba sa invaliditetom“. Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije Siniša Bjeković i savjetnica Milena Krsmanović podržali su inicijalni plan zajedničkog djelovanja i sugerisali zaključivanje sporazuma o konkretnoj saradnji na realizaciji projekta u cilju usaglašenog sprovođenja projektnih aktivnosti.

 
 
Sastanak sa predstavnicama Saveza slijepih Crne Gore   

Instituciju Zaštitnika posjetile su predstavnice nevladine organizacije „Savez slijepih Crne Gore“ i predstavile plan aktivnosti za realizaciju projekta „Svi smo stvoreni jednaki: ka efikasnoj zaštiti potrošača osoba sa invaliditetom“. Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije Siniša Bjeković i savjetnica Milena Krsmanović podržali su inicijalni plan zajedničkog djelovanja i sugerisali zaključivanje sporazuma o konkretnoj saradnji na realizaciji projekta u cilju usaglašenog sprovođenja projektnih aktivnosti.